Cookies

Používame cookies, niektoré sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky, iné môžeme používať len s vašim súhlasom. Prečítajte si viac o využívaných Cookies.

Nastavenie Cookies

Webová stránka doas.sk používa rôzne cookies, niektoré sú nevyhnutné pre jej fungovanie, iné môžeme používať len s vašim súhlasom. Prečítajte si viac o využívaných Cookies.

Zelená infraštruktúra pomáha prepojiť už existujúcu prírodu a nové mestské štvrte

 • Blog
 • urbanizmus
 • 5 Sep 2021
 • 4 min

Harmónia prírody je často potláčaná prejavmi ľudskej činnosti. V poslednom desaťročí sa tejto téme venujú takmer všetky odvetvia bez výnimky. Súčasťou tejto témy je aj pojem ,,zelená infraštruktúra“, teda prepojenie jednotlivých plôch zelene na úrovni miest, obcí a vo voľnej krajine. Pre rozvoj miest aj obytných zón je dôležitý rešpekt zo strany ľudskej činnosti k prírode, preto efektívne budovanie zelenej infraštruktúry podľa platných noriem je pri realizácii nových mestských častí smerodajné.  Ako definuje zelenú infraštruktúru Európska komisia, čo presadzuje Európska únia v Strategickom pláne biodiverzity 2030 a ako môžu súčasní investori a stavebné firmy dopomôcť k zlepšeniu aktuálneho stavu zelenej infraštruktúry na Slovensku?

Zelená infraštruktúra podľa slov Európskej komisie

Európska komisia sa aktívne zaujíma o problematiku zelenej infraštruktúry. Definuje ju ako sieť chránených území, ktoré sú vylepšené tak, aby sa v čo najväčšej miere zachovala biodiverzita. Strategicky naplánovaná sieť je aplikovateľná ako v meste, tak aj na vidieku. Ako presný príklad Európska komisia uvádza infraštruktúru s vodnými sladkovodnými tokmi, migračné kanály rýb, vysokohodnotnú poľnohospodársku pôdu, parky, lesy a tiež oblasti, kde sa zadržiava voda. Zásahy sa realizujú na rôznych úrovniach – lokálnej, v celom meste, ale aj na regionálnej a nadregionálnej. [1]

Jaroslav Škrovánek Head of Development

Proces závisí od národných, regionálnych a miestnych orgánov, ktoré sú zodpovedné za infraštruktúru konkrétneho územia, teda vedia prispôsobiť územné plánovanie tak, aby bol dopad na prírodu čo najmenší.

Ako zelená infraštruktúra ovplyvňuje budúcnosť planéty?

Výmena betónových kvádrov za trávnatú plochu, zelené strechy, rozmanité využitie prírodných vodných tokov – to a omnoho viac môže pomôcť našej planéte zotaviť sa. Primárne je zakomponovať konkrétne opatrenia do plánov európskych štátov s cieľom dosiahnuť výsledný efekt, teda pomôcť biodiverzite rásť. Ochrana európskej biodiverzity sa stala prioritou Strategického plánu biodiverzity 2030. Vychádza z hrozieb, ktoré by sa po aplikovaní plánu počas nasledujúcich rokov mali eliminovať:

 • vplyvy zmeny klímy
 • lesné požiare
 • potravinová neistota
 • vypuknutie pandémie – okrem iného aj ochranou voľne žijúcich druhov a bojom proti nezákonnému obchodovaniu s nimi

Tieto aspekty priamo ovplyvňujú rozhodnutia mladých rodín o mieste ich vlastného bývania. Aj príchod koronavírusu inšpiruje čoraz viac mladých rodín k presťahovaniu sa z mestských častí na vidiek. Postoj zo strany investorov k novovybudovaným štvrtiam, a zároveň cielené vedenie budúcich obyvateľov k udržateľnejšej správaniu, sú kľúčové faktory pri rozvoji zelenej infraštruktúry.

Zelená infraštruktúra postupne preniká aj do rozvoja nových obytných zón

Spoločenskú zodpovednosť za súčasný stav našej Zeme preberajú aj viaceré spoločnosti, ktoré menia procesy pri budovaní nových stavieb a prispôsobujú sa aktuálnym potrebám prejsť ,,na zelenú‘‘. Patríme medzi podporovateľov udržateľnejšieho zajtrajška, preto je zelená infraštruktúra jedna z tém, v ktorej sa neustále vzdelávame nielen v teoretickej rovine, ale aplikujeme v praxi aj konkrétne procesy počas realizácie stavieb.

Tomáš Šesták CEO

Ideu preberania zodpovednosti za našu planétu vsádzame do nášho nového projektu Senec-Lužianky. Presadzujeme v ňom filozofiu priniesť zelenej generácii novú ideálnu štvrť, ktorá bude dokonalo sedieť s udržateľnejším životným štýlom.

Naše podmienky, ktoré zrealizujeme počas výstavby a po sfinalizovaní stavby, sú založené na symbióze aktuálnych prírodných možností v danej lokalite s novo-vybudovanou zónou, kde svoj nový domov nájde takmer 800 obyvateľov. Ide o novú štvrť s novými možnosťami pre uplatnenie udržateľnejších riešení v praxi. Zelená infraštruktúra v Senci-Lužiankach bude vychádzať najmä z nasledujúcich pilierov:

 • Výstavba prebehne formou „zero waste“ pre ochranu pôdy a jedinečných biotopov v lokalite.
 • Novovybudované jazero spolu s riekou Čierna voda splní funkciu ochladzovania okolitej klímy a poskytne obyvateľom možnosti voľnočasových aktivít. Realizácia jazera vychádza z princípov, ktoré podporia dobrú kondíciu jazera najmä vďaka samočisteniu a prekysličovaniu. Dopomôže mu prirodzený biotop, vrátane rastlín a živočíchov.
 • V blízkosti novej obytnej zóny nájdete lužné lesy, ktoré formujú charakter celého projektu. Naším zámerom je vrátiť do lokality viac stromov a vytvoriť tak vhodnú mikroklímu novej štvrte.

Zdroj:

[1]  EXAMPLES OF GREEN INFRASTRUCTURE ACROSS AN URBAN-RURAL LANDSCAPE. Biodiversity information system for Europe. Green Infrastructure.

Zaujal vás tento článok ?

Dostávajte nové články o architektúre a urbanizme priamo na mail.