• Domov
  • Blog
  • Zelená infraštruktúra pomáha prepojiť už existujúcu prírodu a nové mestské štvrte

Zelená infraštruktúra pomáha prepojiť už existujúcu prírodu a nové mestské štvrte

Architektúra / Bývanie a relax / Urbanizmus a zeleň / 5. 9. 2021 / 4 MIN
Zelená infraštruktúra pomáha prepojiť už existujúcu prírodu a nové mestské štvrte

Harmónia prírody je často potláčaná prejavmi ľudskej činnosti. V poslednom desaťročí sa tejto téme venujú takmer všetky odvetvia, bez výnimky. Súčasťou tejto témy je aj pojem ,,zelená infraštruktúra“, teda prepojenie jednotlivých plôch zelene na úrovni miest, obcí a vo voľnej krajine. Pre rozvoj miest aj obytných zón je dôležitý rešpekt zo strany ľudskej činnosti k prírode, preto efektívne budovanie zelenej infraštruktúry podľa platných noriem je pri realizácii nových mestských častí smerodajné.  Ako definuje zelenú infraštruktúru Európska komisia, čo presadzuje Európska únia v Strategickom pláne biodiverzity 2030 a ako môžu súčasní investori a stavebné firmy dopomôcť k zlepšeniu aktuálneho stavu zelenej infraštruktúry na Slovensku?

Harmónia s prírodou

Zelená infraštruktúra podľa slov Európskej komisie

Európska komisia sa aktívne zaujíma o problematiku zelenej infraštruktúry. Definuje ju ako sieť chránených území, ktoré sú vylepšené tak, aby sa v čo najväčšej miere zachovala biodiverzita. Strategicky naplánovaná sieť je aplikovateľná ako v meste, tak aj na vidieku. Ako presný príklad Európska komisia uvádza infraštruktúru s vodnými sladkovodnými tokmi, migračné kanály rýb, vysokohodnotnú poľnohospodársku pôdu, parky, lesy, taktiež oblasti, kde sa zadržiava voda. Zásahy môžu byť realizované na rôznych úrovniach – lokálnej, v celom meste, ale aj na regionálnej a nadregionálnej. [1]

Proces závisí od národných, regionálnych a miestnych orgánov, ktoré sú zodpovedné za infraštruktúru konkrétneho územia, teda vedia prispôsobiť územné plánovanie tak, aby bol dosah na prírodu čo najmenší.

Ako zelená infraštruktúra ovplyvňuje budúcnosť planéty?

Výmena betónových kvádrov za trávnatú plochu, zelené strechy, rozmanité využitie prírodných vodných tokov, to a omnoho viac môže pomôcť našej planéte zotaviť sa. Primárne je zakomponovať konkrétne opatrenia do plánov európskych štátov s cieľom dosiahnuť výsledný efekt, teda pomôcť biodiverzite rásť. Ochrana európskej biodiverzity sa stala prioritou Strategického plánu biodiverzity 2030. Vychádza z hrozieb, ktoré by sa po aplikovaní plánu počas nasledujúcich rokov mali eliminovať:

  • vplyvy zmeny klímy
  • lesné požiare
  • potravinová neistota
  • vypuknutie pandémie- okrem iného aj ochranou voľne žijúcich druhov a bojom proti nezákonnému obchodovaniu s nimi

Tieto aspekty majú priamy vplyv na rozhodnutia, kde si chcú mladé rodiny vybudovať vlastné bývanie. Aj príchod koronavírusu inšpiruje čoraz viac mladých rodín k presťahovaniu sa z mestských častí na vidiek. Postoj zo strany investorov k novovybudovaným štvrtiam a zároveň cielené vedenie budúcich obyvateľov k udržateľnejšej správaniu sú kľúčové faktory pri rozvoji zelenej infraštruktúry.

Zelená infraštruktúra postupne preniká aj do rozvoja nových obytných zón

Spoločenskú zodpovednosť za súčasný stav našej Zeme preberajú aj viaceré spoločnosti, ktoré menia procesy pri budovaní nových stavieb a prispôsobujú sa aktuálnym potrebám prejsť ,,na zelenú‘‘. Patríme medzi podporovateľov udržateľnejšieho zajtrajška, preto zelená infraštruktúra je jedna z tém, v ktorej sa neustále vzdelávame nielen v teoretickej rovine, ale aplikujeme v praxi aj konkrétne procesy počas realizácie stavieb.

Senec Lužianky harmónia s prírodou

Ideu preberania zodpovednosti za našu planétu vsádzame do nášho nového projektu Senec-Lužianky, v ktorom presadzujeme filozofiu priniesť zelenej generácii novú ideálnu štvrť, ktorá bude dokonalo sedieť s udržateľnejším životným štýlom.

Naše podmienky, ktoré budú realizované počas výstavby a po sfinalizovaní stavby sú založené na symbióze aktuálnych prírodných možností v danej lokalite s novo-vybudovanou zónou, kde svoj nový domov nájde takmer 800 obyvateľov. Ide o novú štvrť s novými možnosťami pre uplatnenie udržateľnejších riešení v praxi. Zelená infraštruktúra v Senci-Lužiankach bude vychádzať najmä z nasledujúcich pilierov:

  • Výstavba prebehne formou „zero waste“ pre ochranu pôdy a jedinečných biotopov v lokalite.
  • Novovybudované jazero bude spolu s riekou Čierna voda plniť funkciu ochladzovania okolitej klímy a poskytne pre obyvateľov možnosti voľnočasových aktivít. Realizácia jazera vychádza z princípov, ktoré podporia dobrú kondíciu jazera najmä vďaka samočisteniu a prekysličovaniu. Dopomôže mu prirodzený biotop, vrátane rastlín a živočíchov.
  • Nová obytná zóna bude situovaná v blízkosti lužných lesov, ktoré formujú charakter celého projektu. Naším zámerom je vrátiť do lokality viac stromov a vytvoriť tak vhodnú mikroklímu novej štvrte.

Zdroj:

[1]  EXAMPLES OF GREEN INFRASTRUCTURE ACROSS AN URBAN-RURAL LANDSCAPE. Biodiversity information system for Europe. Green Infrastructure.